Show Menu


Watch Alfabet Mafii online: Episode 5 Prawda Oczki

Oczko - wed?ug policji i prokuratury - szef najgro?niejszej zorganizowanej grupy przest?pczej Pomorza Zachodniego. W zako?czonym w szczeci?skim s?dzie w grudniu 2000 roku procesie otrzyma? wyrok 13 lat wi?zienia. We wrze?niu ubieg?ego roku zgodzi? si? na rozmow? przed kamerami ALFABETU MAFII. Przez lata milcza?. Teraz nie ma ju? nic do stracenia...

Ready to Watch Alfabet Mafii, Season 1, Episode 5?
click here to see where to watch or .