Show Menu


Watch Ekipa online: Episode 14 Remanent

Stan zdrowia Szcz?snego z minuty na minut? pogarsza si?. Rz?d Turskiego zastanawia si? co zrobi? w momencie ?mierci prezydenta, kto go zast?pi i jakie b?d? tego konsekwencje. Gdy premier usi?uje przeprowadzi? pa?stwo przez kryzys, marsza?ek Matajewicz szykuje si? do przej?cia prerogatyw prezydenta, a co za tym idzie, w?adzy. W mediach pojawiaj? si? spekulacje, ?e helikopter zestrzelili omy?kowo Brytyjczycy. Paulina Turska na pro?b? ?ony prezydenta leci razem z ni? do Kabulu, tymczasem Amerykanie oferuj? Polsce dofinansowanie dla armii, je?li tylko nie wycofa swoich oddzia?w z Afganistanu. Matajewicz korzystaj?c z zamieszania i napi?cia, jakie panuje w kraju, proponuje Aleksandrze, by poprowadzi?a jego kampani? prezydenck?. Aleks kategorycznie odmawia i ka?e mu opu?ci? jej gabinet. Mateusz niechc?cy napomina Turskiemu co zrobi?a Aleks. Turski ??da, ?eby Mateusz opowiedzia? mu ca?? histori?. Stanowisko Aleks w kancelarii jest zagro?one. Prezydent umiera. Turski wyg?asza krtkie or?dzie ?a?obne. Matajewicz ro?nie w si?? i ??da od rz?dz?cej PBC poparcia jego kandydatury na prezydenta, gro??c zawetowaniem nie podpisanych ustaw. Rychter z Niemcem radz? premierowi, by uleg? ??daniom Matajewicza, ale Turski stanowczo odmawia i zapowiada, ?e pr?dzej poda si? do dymisji ni? przystanie na ??dania Matajewicza. Nowasz jest bliski poznania ca?ej prawdy o swojej przesz?o?ci. W dzie? pogrzebu prezydenta, okazuje si?, dlaczego Szcz?sny by? nieprzychylny dla dzia?a? Turskiego i jego rz?du. Czy uda mu si? pozna? prawd?? Czy Aleks utrzyma swoje stanowisko? Czy Matajewicz zostanie prezydentem?

Ready to Watch Ekipa, Season 1, Episode 14?
click here to see where to watch or .