Show Menu


Watch Odwr��ceni online: Episode 13 Odcinek 13

Po obci??aj?cych zeznaniach Blachy, Sikora trafia do aresztu. Prokurator nie wierzy policjantowi ani w porwanie Lidki, ani w to, ?e pieni?dze od Blachy zosta?y skradzione. Hubie udaje si? znale?? Micha?a, przes?uchiwany na komendzie ch?opak jednak wypiera si? porwania dziewczyny. Twierdzi, ?e Lidka oskar?aj?c go, chce si? zem?ci? za to, ?e z ni? zerwa?. Policjanci nie znajduj? ?adnych dowodw potwierdzaj?cych wersj? Sikory. S?d nak?ada na Sikor? sankcj? w postaci trzymiesi?cznego tymczasowego aresztowania. Joanna spotyka si? z Mir?. Chce dowiedzie? si?, dlaczego Blacha oskar?y? jej m??a. Gdy Mira mwi, ?e Sikora ich okrad?, Joanna zdaje sobie spraw? z tego, ?e pieni?dze na leczenie Pietruszki pochodz? do Blachy. Blacha otrzymawszy status ?wiadka koronnego, zostaje przeniesiony wraz z rodzin? do pilnie strze?onego mieszkania operacyjnego. Lokum jest bardzo skromne, ale bezpieczne. Blacha sk?ada szczeg?owe zeznania, obci??a po kolei ca?y zarz?d Pruszkowa i szefa Wo?omina. Gangsterzy zostaj? zatrzymani. Marecka spotyka si? z Potockim. Genera? zosta? odsuni?ty od sprawy Sikory i ma wyjecha? na placwk? do Talina. Zanim to si? jednak stanie, przekazuje s?dzi materia?y operacyjne oraz pozwolenie na widzenie ze ?wiadkiem koronnym. Marecka spotyka si? z Blach? i t?umaczy mu, ?e zosta? wprowadzany w b??d. Blacha, poznawszy prawd? odwo?uje zeznania obci??aj?ce Sikor?. Policjant zostaje zwolniony z aresztu. Zapadaj? wysokie wyroki w sprawie pruszkowskich gangsterw. Tymczasem interesy mafii przejmuje Cyga. Jest bezwzgl?dny, ale skuteczny. Laura widzi w nim nast?pc? swego zabitego m??a. Blacha otrzymuje now? to?samo?? i wraz z rodzin? przeprowadza si? do ma?ej wsi w Bieszczadach.

Ready to Watch Odwr��ceni, Season 1, Episode 13?
click here to see where to watch or .