Show Menu


Watch Odwr��ceni online: Episode 9 Odcinek 9

Po ?mierci Skalpela, Blacha nie mo?e wyj?? z do?ka i ca?ymi dniami pije. Dopiero interwencja Szybkiego stawia go do pionu. Szef grupy ka?e mu by? czujnym ze wzgl?du na dobro ?ony i crki. Mwi mu, ?e sta? si? ?atwym celem dla Pta?ka i po?miewiskiem w mie?cie. Blacha ko?czy ?a?ob? i wraca do domu. Joanna pomaga Lidce wyszykowa? si? na randk? z Micha?em. Rozmawiaj? o przesz?o?ci, o dniach, gdy Joanna czu?a si? bezgranicznie szcz??liwa. Micha? zaskakuje Lidk? oznajmiaj?c jej, ?e si? zakocha? w kim? innym. Lidka z blem przyjmuje zerwanie. Tak jak potrafi, prbuje j? pocieszy? Pietruszka. Lidka docenia starania brata i obiecuje mu, ?e we?mie si? w gar??. Ozga na zlecenie Pta?ka pisze artyku?, w ktrym oskar?a Blach? o zabjstwo Skalpela. Po tej publikacji dziennikarze zaczynaj? atakowa? policj?, dlaczego morderca- Blachowski, wci?? przebywa na wolno?ci. Na konferencji prasowej, rzecznik policji stwierdza, ?e nie dysponuj? ?adnymi dowodami na potwierdzenie tezy jednego z dziennikarzy. Sikora wr?cza Ozdze wezwanie na przes?uchanie. Ozga informuje Pta?ka, ?e b?dzie musia? powiedzie? o ca?ej sprawie policji. Ptasiek grozi mu, ?e je?li zdradzi na czyje zlecenie pisa?, to mo?e sobie kopa? grb. Starszy syn Pta?ka, chc?c pom?ci? ?mier? brata, strzela do Szybkiego w klubie nocnym. Nie trafia. Ochrona Szybkiego obezw?adnia ch?opaka, a Szybki dzwoni do Pta?ka z informacj?, ?e ma jego syna i odda go za 100 tysi?cy Euro. Podczas telewizyjnej debaty o stanie bezpiecze?stwa w Polsce, s?dzia Marecka o ma?o nie dekonspiruje Sikory i jego uk?adw z Blach?. Po debacie przeprasza Sikor? za swoje zachowanie. Przyja?? mi?dzy Sikor? i Blach? zacie?nia si?. Blacha prosi Sikor? o wyci?gni?cie Cygi z wi?zienia. W zamian za t? przys?ug?, informuje policjanta o du?ym transporcie kokainy sprowadzanej przez Mnicha. Gdy Cyga opuszcza areszt, czeka na niego Blacha. Oddaje ch?opakowi swj ulubiony samochd ?licznotk? i przeprasza za dotychczasowe szorstkie traktowanie. Cyga nie rozumie zmiany w zachowaniu szefa, ale cieszy si?, ?e nie dostanie ?adnej kary za porysowanie wozu. Gdy Mnich jedzie nadzorowa? odbir kokainy, widzi akcj? antyterrorystw wyprowadzaj?cych jego ludzi z portu.

Ready to Watch Odwr��ceni, Season 1, Episode 9?
click here to see where to watch or .