Show Menu


Watch Odwr��ceni online: Episode 5 Odcinek 5

Szybki podejrzewa Mnicha o zabjstwo gangsterw z Wo?omina. Mnich zaprzecza, ?e mia? w tym swj udzia?. Ptasiek zaczyna realizowa? obietnic? z?o?on? ?onie. W zamachu na Szybkiego, przez pomy?k? ginie jednak jego ochroniarz. Wojna gangw rozpoczyna si? na dobre. Gazda po?ycza Sikorze pieni?dze na leczenie syna. Podtrzymuje, ?e dosta? je od narzeczonej - Jadzi. Sikora przyjmuje zaoferowan? przez przyjaciela pomoc. Marecka jedzie z policjantem Kub? na urlop do Zakopanego. Zamachowiec, ktry j? zaatakowa? w Warszawie, pod??a jej ?ladem. Kuba udaremnia kolejny atak na s?dzi?. Okazuje si?, ?e tajemniczym motocyklist? jest kobieta, ktra chcia?a zem?ci? si? za skazanie jej m??a. Mira odwiedza Ma?gosi? w wi?zieniu. Ta mwi jej, ?e Blacha jest zdrajc?. Opowiada jak zostawi? j? w najtrudniejszym momencie, gdy Kowal i Rysiek gwa?cili j? na imprezie. Mira nie mo?e uwierzy?, ?e Blacha sta? bezczynnie i jej nie pomg?. Nie mo?e uwierzy? te? w fakt, ?e m?? zdradza? j? z Ma?gosi? od 2 lat, a nie jak my?la?a, od kilku tygodni. Mira jest za?amana. Zabiera crk? i wyje?d?a do swojej matki. Sikora jedzie do syna, do Rabki. Sp?dzaj? ze sob? ca?y dzie?. Piotru? ?le si? czuje z dala od domu, ale wed?ug opinii lekarzy tamtejszy klimat ma zbawczy wp?yw na jego zdrowie. W sanatorium dostaje informacj? z Zakopanego, o wyja?nieniu sprawy Mareckiej. Jedzie spotka? si? z ni? i z Kub?.

Ready to Watch Odwr��ceni, Season 1, Episode 5?
click here to see where to watch or .