Show Menu

Risk Free Bet - World Cup

Watch Life On A String (Bian chang Bian Zou) online

Where to watch Life On A String (Bian chang Bian Zou)
A blind man's master told him that after he has broken 1000 strings on his Banjo, he can open the Banjo to get a script for his eyes. After 60 years he broke the 1000th string... Written byZheng Wang <zhwang@das.harvard.edu>

Actors: Zhongyuan Liu,Lei Huang,Qing Xu,Ling Ma,Erga Yao,Jinzhan Zhang,Zhengyuan Zhang,Ling Zhong
Genre:
Year: 1991
Imdb: click here


"The film is beatifully photographed, the acting heartfelt and believable, and the music,the music"

Life On A String (Bian chang Bian Zou) trailer