Show Menu

Watch Snakes and Earrings (Hebi ni piasu) online

Where to watch Snakes and Earrings (Hebi ni piasu)


Actors: Yuriko Yoshitaka,Kengo Kôra,Arata Iura,Yû Abiru,Tatsuya Fujiwara,Ennosuke Ichikawa IV,Rakkyo Ide,Toshiaki Karasawa,Shun Oguri,Masafumi Senô,Sonim
Genre:
Year: 2008
Imdb: click here


" The film is very sensual but doesn't exclude passion from proceedings"

Snakes and Earrings (Hebi ni piasu) trailer