Show Menu

Watch King of the Children (Hai zi wang) online

Where to watch King of the Children (Hai zi wang)
This film is adapted from the novel of Ah Cheng. During the Cultural Revolution (1966-1976),

Actors: Yuan Xie,Xuewen Yang,Shaohua Chen,Caimei Zhang,Guoqing Xu,Bo Gao,Changwei Gu,Jianjun He,Tianxi Jia,Gang Le,Haichen Liu,Xiaolu Qiang,Jianjun Su,Li Tan,Tuo Tan
Genre:
Year: 1987
Imdb: click here


" His most ambitious student takes on the task of transcribing the entire dictionary"

King of the Children (Hai zi wang) trailer