Show Menu

Risk Free Bet - World Cup

Watch Dyrektorzy online

Where to watch Dyrektorzy
Akcja serialu toczy si? w bli?ej nie umiejscowionym zak?adzie produkcyjnym Fabel, obejmuj?c okres od roku 1957 do 1972. Bohaterami kolejnych odcinkw s? dyrektorzy tego? zak?adu, kapitanowie naszego przemys?u. Ich dzia?alno??, nie pozbawiona b??dw, zosta?a ukazana na szerokim tle przemian spo?eczno - obyczajowych zachodz?cych w kraju, w ?cis?ym powi?zaniu z wysi?kami produkcyjnymi za?ogi zak?adu i nastrojami panuj?cymi w?rd personelu technicznego

Genre: Drama
Season 1
    Episode 2: Bokser  
    Episode 6: Ryzykant  
click here to see where to watch

Watch more series

Ichigeki Sacchu!! HoiHoi-san
Fate 1969-2010
Jimmi Hendrix The Untold Story
Jimi Hendrix The Uncut Story
Rock and Chips
Gall Force
Churchill's Darkest Decision
Shkola

300x250 - Sports